Former Chairs

1. Professor Lin, Tsao-Yin 1994.08.01 – 1995.01.31
2. Professor Perng, Yeng-Horng 1995.02.01 – 1998.07.31
3. Professor Shih, Naai-Jung 1998.08.01 – 2001.07.31
4. Professor Lin, Ching-Yuan 2001.08.01 – 2004.07.31
5. Professor Cheng, Cheng-Li 2004.08.01 – 2007.07.31
6. Professor Chiang, Wei-Hwa 2007.08.01 – 2010.07.31
7. Professor Wang, Huey-Jiun 2010.08.01 – 2013.07.31
8. Professor Shih, Shen-Guan 2013.08.01 – 2016.07.31
9. Professor Shih, Chih-Ming 2016.08.01 – 2019.07.31
10. Professor Tu, Kung-Jen 2019.08.01 – 2022.07.31
11. Associate Professor Chiu, I-Hsu 2022.08.01 – Present

Related posts